سهیلیه منطقه ایی درغرب استان البرزمی باشد که دارای وسعت 30کیلومتر مربع مباشد ، منطقه سهیلیه از سمت شمال به آزاد راه کرج قزوین وبلعکس میباشد وازسمت جنوب به اشتهارد وازسمت شرق به چهارباغ واز سمت غرب به بخش مرکزی سعید ابادمحدود میگردد این منطقه متشکل از تعداد زیادی روستا میباشد که تمامی این روستاها دارای آب برق گاز وتلفن میباشد اغچه حصار به عنوان مرکزسهیلیه وشاهراه دیگرروستاها که ازاین روستاعبور میکنند واقع هست شهرک های منطقه عبارت اندا ز زعفرانیه ، کوروش اقبالیه و کامرانیه می باشد وروستاها نیزسنقراباد ، رامجین ، لشگراباد ،عباس اباد، آغچه حصار ، ابراهیم اباد ، قاسم گرجی ،  رمنده ، کهریزک وزکی آباد میباشد